Båt på sjø.jpg

Arbeidsplan

Rogaland Mållag skal driva målarbeid på regionalt nivå, og vera eit bindeledd mellom lokallag og Noregs Mållag sentralt. Fylkeslaget skal samordna det lokale målarbeidet og inspirera lokale målfolk, mellom anna ved å skipa til møte med styresmakter, skular, barnehagar og samlingar der nynorsken si kraft er i fokus.

Hovudmål for arbeidsåret: 

  • Fylkeslaget vil i arbeidsåret ha spesielt fokus på dei vidaregåande skulane som tar i mot flest nynorskelevar. Saman med lokalaga og kommunane i nedslagsfeltet til skulen vil me vera med  på å sikra at skuleeigar gjev desse elevane eit godt skulemiljø som inspirasjon til å halda på nynorsk. Fylkeskommunen sitt vedtak og mål om at ingen elevar byter til bokmål gjennom skuletida, ligg til grunn for arbeidet.

  • Fylkeslaget saman med lokallag skal arbeida for at fleire kommunar i Rogaland set nynorsk si rolle i lokalsamfunnet høgt på dagsorden, og at målbruksplanar er viktige reiskap for arbeidet. 

 

  • Rogaland Mållag skal bidra slik at alle lokallag i fylket er aktive for nynorsken. Alle lag skal ha besøk frå medlemmer av styret i Rogland Mållag, i løpet av året.

  • Rogaland Mållag vil utarbeida «idékassar» for lokallag, til aktivitetar basert på idear som er utført hjå andre lokallag i Rogaland og innspel frå fylkes- og landslag. 

  • Fylkeslaget lagar til samling for lokallaga, som set fokus på å søkja om midlar frå offentlege og private støtteordningar i slutten av august. Ei lita rettleiing blir og gjort tilgjengeleg.

  • Fylkeslaget vil saman med lokallaga arbeida for å auka talet på medlemmer slik at me når målet om 1500 medlemmer i Rogaland innan neste fylkesårsmøte. 

  • Rogaland Mållag vil invitera Karmsund Mållag til eit tettare samarbeid om oppgåvene i fylket. 

  • Gjennomføra planane for 100-årsmarkeringa i 2020.